Statistics for Greek Deity Quiz

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 23 times
    (16 since last reset)
  • The average score is 37 of 125

Answer Stats

Answer% Correct
Apollo
100%
Artemis
100%
Athena
100%
Hephaestus
100%
Hera
100%
Hermes
100%
Hestia
100%
Poseidon
100%
Zeus
100%
Aphrodite
89%
Ares
89%
Demeter
89%
Dionysus
89%
Eros
89%
Hades
89%
Hypnos
89%
Morpheus
89%
Hecate
78%
Iris
78%
Thanatos
78%
Gaia
67%
Nyx
67%
Persephone
67%
Rhea
67%
Atlas
56%
Eos
56%
Eris
56%
Hebe
56%
Helios
56%
Nemesis
56%
Nike
56%
Pan
56%
Uranus
56%
Chronos
44%
Cronus
44%
Hemera
44%
Selene
44%
Tyche
44%
Boreas
33%
Clio
33%
Euterpe
33%
Heracles
33%
Melpomene
33%
Oceanus
33%
Tartarus
33%
Terpsichore
33%
Aeolus
22%
Asclepius
22%
Calliope
22%
Chaos
22%
Erato
22%
Erebus
22%
Eurus
22%
Harmonia
22%
Khione
22%
Notus
22%
Styx
22%
Thalia
22%
Thetis
22%
Triton
22%
Urania
22%
Zephyrus
22%
Achelous
11%
Aether
11%
Aristaeus
11%
Astraea
11%
Attis
11%
Bia
11%
Brizo
11%
Calypso
11%
Ceto
11%
Charon
11%
Clotho
11%
Cybele
11%
Elpis
11%
Enyo
11%
Glaucus
11%
Hymenaios
11%
Maia
11%
Metis
11%
Momus
11%
Peitha
11%
Polyhymnia
11%
Pontus
11%
Priapus
11%
Proteus
11%
Themis
11%
Achelois
0%
Alastor
0%
Alcyone
0%
Alectrona
0%
Amphtrite
0%
Antheia
0%
Aphaea
0%
Ate
0%
Atropos
0%
Caerus
0%
Castor
0%
Celaeno
0%
Cerus
0%
Circe
0%
Crios
0%
Dinlas
0%
Doris
0%
Eileithyia
0%
Eireisone
0%
Electra
0%
Hesperus
0%
Hygea
0%
Kotys
0%
Kratos
0%
Lacheses
0%
Mania
0%
Merope
0%
Nerues
0%
Pallas
0%
Pheme
0%
Phosphorus
0%
Plutus
0%
Pollux
0%
Pricus
0%
Sterope
0%
Taygete
0%
Typhon
0%
Zelus
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset