Take another quiz >

Biblické knihy - Ekumena

Last updated: May 28, 2017
Rate:
6:00
Sem pište odpověď
0
 / 66 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers
The average score is
Your high score is
Your best time is remaining
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Odpovědi
První Mojžíšova (Genesis) (Gn.)
Druhá Mojžíšova (Exodus) (Ex.)
Třetí Mojžíšova (Leviticus) (Lv.)
Čtvrtá Mojžíšova (Numeri) (Nu.)
Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) (Dt.)
Jozue (Joz.)
Soudců (Sd.)
Rút (Rt.)
První Samuelova (1 S.)
Druhá Samuelova (2 S.)
První Královská (1 Kr.)
Druhá Královská (2 Kr.)
První Paralipomenon (1. Letopisů) (1 Pa.)
Druhá Paralipomenon (2. Letopisů) (2 Pa.)
Ezdráš (Ezd.)
Nehemjáš (Neh.)
Ester (Est.)
Jób (Jb.)
Žalmy (Z.)
Přísloví (Pr.)
Kazatel (Kaz.)
Píseň Písní (Pis.)
Izajáš (Iz.)
Jeremjáš (Jr.)
Pláč (Pl.)
Ezechiel (Ez.)
Daniel (Da.)
Ozeáš (Oz.)
Jóel (Jl.)
Ámos (Am.)
Abdijáš (Abd.)
Jonáš (Jon.)
Micheáš (Mi.)
Odpovědi
Nahum (Na.)
Abakuk (Abk.)
Sofonjáš (Sf.)
Ageus (Ag.)
Zacharjáš
Malachiáš
Matouš (Mt.)
Marek (Mk.)
Lukáš (L.)
Jan (J.)
Skutky Apoštolské (Sk.)
Římanům (R.)
První list Korintským (1 K.)
Druhý list Korintským (2 K.)
Galatským (Ga.)
Efezským (Ef.)
Filipským (Fp.)
Koloským (Ko.)
První list Tesalonickým (1 Te.)
Druhý list Tesalonickým (2 Te.)
První list Timoteovi (1 Tm.)
Druhý list Timoteovi (2 Tm.)
Titovi (Tt.)
Filemonovi (Fm.)
Židům (Zd.)
List Jakubův (Jk.)
První list Petrův (1 Pt.)
Druhý list Petrův (2 Pt.)
První list Janův (1 J.)
Druhý list Janův (2 J.)
Třetí list Janův (3 J.)
List Judův (Ju.)
Zjevení Janovo (Zj.
No comments yet.