Guess the Language #7

Written samples of ten languages are given. (In case of languages that use another script than the Latin alphabet, a transcription is also given.) Try to guess which languages these are.
Sources: I Love Languages!
Quiz by Zefyrinus
Rate:
Last updated: July 27, 2020
First submittedJuly 27, 2020
Times taken41
Report this quizReport
6:30
Enter language name here
0
 / 10 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Sample
Language
Tuhan mengumpulkan airnya bersama, dan kelihatanlah tanah kering. Dia menamakan tanah tersebut "Darat" dan kumpulan airnya "Laut". Kemudian Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, bijirin dan pokok-pokok. Hari Ketiga! Selesai!
Malay
UThixo akanakuxakwa kukwenza le nto. EBhayibhileni, nguYehova uThixo yedwa obizwa ngokuba ‘nguSomandla,’ kuba unamandla angapheliyo. Ngenxa yoko, akanakuxakwa kukuyenza into ayithembisileyo yokuphelisa izinto ezimbi emhlabeni. Kanye njengokuba iBhayibhile isitsho, “kuThixo yonke into ingenzeka.”
Xhosa
Tá mé anseo don agallamh.
Don agallamh! Ach níl na hagallaimh ar siúl go dtí maidin amárach.
Dáiríre! Agus tá mise tar éis taisteal as Áth Luain. Bhí mé cinnte go raibh siad ar siúl inniu!
Tá brón orm faoi sin. An mbeidh cupán tae agat?
Beidh, go raibh maith agat. Nach mé an t-amadán!
Irish Gaelic
E marĩ dawa'öbödzé. Dadzanidzéb da dadö'ö wi. Robna'rata hawimhã, Höimana'u'ö te te tsima 're wẽ mono õ di dadö'ö da duré datsi'ĩhi da. E niha wama waihu'u petse dza'ra di. Höimana'u'ö aibö ĩmorĩ'rata ma, Adão ma, te tinha watsété wamhã dza ĩdö'ö na hã. Ãne, Adão watsété õ 'wa'öhã, niwa dö'ö õ di aré.
Xavante
Orait long dispela taim namba wan pikinini em i stap long gaden. Bihain em i kam bek, na i kamap klostu long haus, na em i harim musik na em i harim ol manmeri i wok long danis. Orait em i singautim wanpela wokboi, na i askim em olsem, ‘Ol i mekim wanem?’
Na wokboi i tokim em, ‘Brata bilong yu i kam bek pinis, na papa bilong yu i kilim patpela pikinini bulmakau, long wanem, papa em i amamas long lukim pikinini i stap gut na i kam bek pinis.’
Tok Pisin
Sample
Language
K wabshaba ab wui hab kaij, ‘Neh'e, ha'akia a'ahithag ani ab m-wecho ch chum hekith hab wua g m-tatchui. Kupt eda pi hekith chum hems g siwat mad ab ni-mah mant wo ni-gegosith k wo s-hehgigk am ha wehm g ni-naipijju. T wabshaba ia jiwia ihtha m-alithag mat hedai heki wua g m-kihthag ha wehm g chechpa'awi. Kupt mu'ij g s-gihg wisilo.’
O'odham
Ցախսարիկը ըստ սովորության իր բույնն էր դրել մարագի անկյունում։ Մի անգամ ավագ թռչունները երկուսն էլ դուրս թռան՝ ուզում էին իրենց փոքրիների համար ուտելու մի բան բերել ու նրանց մենակ էին թողել։

Ts’akhsariky yst sovorut’yan ir buynn er drel maragi ankyunum. Mi angam avag t’rrch’unnery yerkusn el durs t’rran; uzum ein irents’ p’vok’rikneri hamar utelu mi ban berel u nrants’ menak ein t’voghel.
Armenian
‘Chineke ga-ehichapụ anya mmiri niile nʼanya ụmụ mmadụ, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo.’
Igbo
After a while, Father Wren returns home.
“What's happened here?” he says. “Who harmed you, children? You are all terrified!”
English
Peru nabé bidxiichi ni jma huaniisi que ne qué niná ñuu. Para biree bixhoze na rabi laa: “Biuu, xiiñe'.” Oraque na rabi bixhoze: “Biaa panda iza cayune xhiiña lu' ne cuzuuba stiidxa lu', ne qué huadiiu naa nin ti chiva huiini para ñahua nia ca xhamigua'. Peru yanna casi beeda xiiñi lu ca, ma biitu yuze huiini ni jma naró' para laa, laa nda yechite xpidxichi lu luguiá gunaa.”
Isthmus Zapotec
No comments yet