Take another quiz >

Các nước gần nhất đến Việt Nam

Bạn có thể đoán 20 nước gần nhất với Việt Nam?
Cũng thử câu đố này bằng tiếng Anh
Quiz by Jerry928
Rate:
Last updated: April 8, 2017
First submittedMarch 20, 2017
Times taken11
3:00
Nhập câu trả lời ở đây
0
 / 20 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
km
quốc gia
0
Cam-pu-chi-a
0
Trung Quốc
0
Lào
104
Thái Lan
126
Mi-an-ma
390
Ma-lai-xi-a
600
In-ðô-nê-xi-a
725
Ấn Ðộ
805
Xinh-ga-po
945
Phi-líp-pin
km
quốc gia
956
Bru-nây
985
Bãng-la-ðét
1088
Đài Loan
1131
Bu-tan
1492
Nê-pan
1558
Nhật Bản
2026
Mông Cổ
2221
Hàn Quốc
2405
Triều Tiên
2439
Xi-ri-lan-ca
+1
level 6
Apr 1, 2017
I think Taiwan in Vietnamese is Đài Loan, not Đài Bắc
+1
level 72
Apr 1, 2017
Theo Wikipedia, cả hai đều đúng. Đài Loan đã được thêm vào như là một loại-in. According to Wikipedia, both are correct. Đài Loan has been added as a type-in.
+1
level 6
Apr 8, 2017
I thought Đài Bắc is a city in Đài Loan
+1
level 72
Apr 8, 2017
Vâng, đúng rồi! / Yes, it is!