Nước Chiến Mỹ

Đặt tên cho những nước bị thiệt hại ít nhất 300 người trong Chiến tranh Đông Dương thứ hai từ năm 1955 đến năm 1975.
Bao gồm số thương vong dân sự và quân sự. Nguyên nhân
Chỉ bao gồm các quốc gia được quốc tế công nhận vào năm 1955
Quiz by Jerry928
Rate:
Last updated: March 20, 2017
First submittedMarch 20, 2017
Times taken18
Report this quizReport
3:00
Nhập câu trả lời ở đây
0
 / 9 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
người chết
quốc gia
1,062,000
Bắc Việt Nam
741,000
Nam Việt Nam
273,000
Cam-pu-chi-a
62,000
Lào
58,315
Hoa Ky
người chết
quốc gia
5099
Hàn Quốc
1446
Trung Quốc
500
Ôx-trây-li-a
351
Thái Lan
+1
Level 81
Mar 20, 2017
You speak Vietnamese?
+1
Level 74
Mar 20, 2017
Modesty forbids
+2
Level 61
May 21, 2017
lol saw your comment on the English version so I copied and pasted every word of the title into the quiz to try to get America. 1/9
+2
Level 74
May 21, 2017
Chant away:. Ho-a ky, Ho-a ky...