Statistics for Looking for 5 Capital Cities

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 105 times
  • The average score is 105 of 985

Answer Stats

ANSWER % Correct
Washin 85º
64%
Washin 114º
64%
Washin 97º
64%
Washin 106º
64%
Washin 88º
64%
London 116º
60%
London 112º
60%
London 107º
60%
London 171º
60%
London 142º
60%
Paris 142º
51%
Paris 110º
51%
Paris 108º
51%
Paris 172º
51%
Paris 103º
51%
Rome 107º
43%
Rome < 1000 km
43%
Rome 185º
43%
Rome 144º
43%
Rome 90º
43%
Tokyo 255º
42%
Tokyo 253º
42%
Tokyo 275º
42%
Tokyo 247º
42%
Tokyo 274º
42%
Berlin 184º
40%
Moscow 161º
40%
Berlin 116º
40%
Berlin 148º
40%
Moscow 204º
40%
Moscow 224º
40%
Moscow 178º
40%
Moscow 128º
40%
Berlin 154º
40%
Beijin 220º
39%
Beijin 271º
39%
Beijin 273º
39%
Beijin 246º
39%
Beijin 249º
39%
Brasil 70º
38%
Brasil 73º
38%
Madrid 103º
38%
Ottawa 100º
38%
Madrid 129º
38%
Ottawa 119º
38%
Ottawa 110º
38%
Ottawa 90º
38%
Brasil 75º
38%
Madrid 162º
38%
Madrid 76º
38%
Brasil 45º
38%
Brasil 56º
38%
Madrid 88º
38%
Ottawa 92º
38%
Mexico 270º
34%
Mexico 79º
34%
Mexico 98º
34%
Mexico 94º
34%
Mexico 75º
34%
Canber 304º
32%
Canber 308º
32%
Canber 317º
32%
Canber 286º
32%
Canber 292º
32%
Lisbon 124º
30%
Lisbon 74º
30%
Lisbon 154º
30%
Lisbon 101º
30%
Lisbon 85º
30%
Ankara 211º
29%
Ankara 170º
29%
Cairo 218º
29%
Oslo 158º
29%
Cairo 43º
29%
Oslo 130º
29%
Seoul 252º
29%
Seoul 236º
29%
Cairo 161º
29%
Oslo 181º
29%
Oslo 122º
29%
Oslo 157º
29%
Ankara 110º
29%
Cairo 99º
29%
Seoul 250º
29%
Seoul 275º
29%
Seoul 273º
29%
Ankara 298º
29%
Cairo 329º
29%
Ankara 78º
29%
Athens 106º
27%
Athens 77º
27%
Athens < 1000 km
27%
Athens 201º
27%
Athens 154º
27%
Stockh 162º
25%
Helsin 168º
25%
Bern 101º
25%
Helsin 146º
25%
Bern 110º
25%
Stockh 136º
25%
Stockh 124º
25%
Bern 144º
25%
Stockh 187º
25%
Helsin 189º
25%
Helsin 192º
25%
Helsin 128º
25%
Bern 103º
25%
Stockh 174º
25%
Bern 178º
25%
Jerusa 37º
23%
Jerusa 102º
23%
Jerusa 221º
23%
Jerusa 171º
23%
Jerusa 318º
23%
Dublin 108º
22%
Dublin 165º
22%
Amster 176º
22%
Dublin 140º
22%
Dublin 112º
22%
Dublin 116º
22%
Amster 147º
22%
Amster 111º
22%
Amster 126º
22%
Amster 114º
22%
Buenos 69º
21%
Buenos 42º
21%
Wellin 286º
21%
Wellin 309º
21%
Buenos 58º
21%
Wellin 305º
21%
Wellin 291º
21%
Buenos 64º
21%
Wellin 301º
21%
Buenos 51º
21%
Kiev 170º
19%
Kiev < 1000 km
19%
Lima 79º
19%
Kiev 120º
19%
Lima 64º
19%
Kiev 131º
19%
Kiev 201º
19%
Lima 57º
19%
Reykja 119º
18%
Reykja 118º
18%
Reykja 141º
18%
New De 117º
18%
Riyadh 354º
18%
New De 241º
18%
Riyadh 205º
18%
Copenh 119º
18%
Riyadh 96º
18%
Copenh 155º
18%
New De 249º
18%
Copenh 123º
18%
New De 289º
18%
Riyadh 240º
18%
Reykja 159º
18%
Copenh 183º
18%
Reykja 128º
18%
New De 296º
18%
Riyadh 313º
18%
Accra 81º
17%
Addis 79º
17%
Andorr 91º
17%
Accra 48º
17%
Vienna 107º
17%
Addis 9º
17%
Bogota 84º
17%
Vienna 154º
17%
Andorr 105º
17%
Brusse 113º
17%
Astana 148º
17%
Andorr 135º
17%
Vienna 188º
17%
Bogota 87º
17%
Accra 84º
17%
Brusse 175º
17%
Bogota 90º
17%
Addis < 1000 km
17%
Astana 212º
17%
Astana 242º
17%
Astana 228º
17%
Brusse 108º
17%
Addis 259º
17%
Accra 101º
17%
Andorr 170º
17%
Vienna 113º
17%
Bogota 70º
17%
Brusse 145º
17%
Andorr 80º
17%
Accra 24º
17%
Addis 336º
17%
Brusse 119º
17%
Bogota 64º
17%
Vienna < 1000 km
17%
Astana 259º
17%
Zagreb < 1000 km
16%
Santia 67º
16%
Santia 54º
16%
Santia 63º
16%
Zagreb 188º
16%
Amman 173º
16%
Santia 46º
16%
Amman 316º
16%
Amman 222º
16%
Amman 36º
16%
Zagreb 111º
16%
Zagreb 101º
16%
Amman 102º
16%
Santia 71º
16%
Zagreb 151º
16%
Pyongy 233º
14%
Pyongy 272º
14%
Abu Dh 335º
14%
Abu Dh 244º
14%
Minsk 136º
14%
Pyongy 249º
14%
Abu Dh 223º
14%
Abu Dh 306º
14%
Minsk 206º
14%
Pyongy 251º
14%
Abu Dh 96º
14%
Minsk 122º
14%
Pyongy 274º
14%
Minsk 197º
14%
Minsk 168º
14%
San Ma 146º
13%
Sofia 158º
13%
Sofia < 1000 km
13%
Tehran 231º
13%
Warsaw 118º
13%
Warsaw 123º
13%
Vatica 184º
13%
Rabat 120º
13%
Riga 166º
13%
Abuja 90º
13%
Bangko 265º
13%
Sofia 110º
13%
Warsaw 191º
13%
Vatica 90º
13%
Tehran < 1000 km
13%
Riga 190º
13%
Sofia 93º
13%
San Ma 95º
13%
Tehran 112º
13%
Budape 156º
13%
Abuja 17º
13%
Sofia 198º
13%
Rabat 98º
13%
Rabat 79º
13%
Bangko 263º
13%
Riga 138º
13%
Warsaw < 1000 km
13%
Abuja 82º
13%
San Ma 109º
13%
Bangko 294º
13%
Vatica < 1000 km
13%
Rabat 154º
13%
Riga 193º
13%
Bangko < 1000 km
13%
Budape 107º
13%
San Ma < 1000 km
13%
Budape < 1000 km
13%
Riga 124º
13%
Bangko 299º
13%
Budape 113º
13%
Tehran 203º
13%
Vatica 144º
13%
Warsaw 161º
13%
Vatica 107º
13%
Budape 191º
13%
Tehran 291º
13%
Abuja < 1000 km
13%
Abuja 45º
13%
San Ma 184º
13%
Rabat 62º
13%
Tallin 127º
12%
Prague 114º
12%
Prague 111º
12%
Pretor 327º
12%
Prague 185º
12%
Pretor 55º
12%
Buchar 162º
12%
Tallin 192º
12%
Pretor 12º
12%
Havana 96º
12%
Jakart 282º
12%
Havana 75º
12%
Buchar < 1000 km
12%
Pretor 354º
12%
Buchar 112º
12%
Tallin 167º
12%
Buchar 101º
12%
Prague < 1000 km
12%
Buchar 200º
12%
Prague 153º
12%
Pretor 16º
12%
Jakart 337º
12%
Havana 80º
12%
Jakart 303º
12%
Havana 102º
12%
Jakart 310º
12%
Tallin 190º
12%
Tallin 144º
12%
Jakart 275º
12%
Havana 91º
12%
Doha 307º
10%
Montev 50º
10%
Tunis 136º
10%
Sanaa 251º
10%
Montev 41º
10%
Algier 81º
10%
Baghda < 1000 km
10%
Tunis 44º
10%
Algier 170º
10%
Tunis 182º
10%
Baghda 106º
10%
Doha 341º
10%
Guatem 77º
10%
Algier 101º
10%
Sanaa 84º
10%
Montev 57º
10%
Kuwait 348º
10%
Doha 97º
10%
Guatem 271º
10%
Sanaa < 1000 km
10%
Kuwait 235º
10%
Kuwait 203º
10%
Guatem 92º
10%
Doha 216º
10%
Sanaa 1º
10%
Baghda 228º
10%
Kuwait 305º
10%
Kuwait 102º
10%
Tunis 102º
10%
Montev 63º
10%
Tunis 79º
10%
Baghda 301º
10%
Montev 69º
10%
Baghda 192º
10%
Guatem 72º
10%
Algier 58º
10%
Doha 242º
10%
Algier 130º
10%
Sanaa 325º
10%
Guatem 96º
10%
Beirut 219º
9%
Luxemb 177º
9%
Apia 290º
9%
Panama 67º
9%
Sucre 59º
9%
Kabul 241º
9%
Caraca 95º
9%
Manama 240º
9%
Hanoi 259º
9%
Damasc 220º
9%
Lome < 1000 km
9%
Juba 267º
9%
Lome 47º
9%
Quito 69º
9%
Caraca 65º
9%
Hanoi 288º
9%
Panama 89º
9%
Port-o 90º
9%
Porto- 85º
9%
Pristi 155º
9%
Quito 85º
9%
Sucre 74º
9%
Damasc 312º
9%
Apia 292º
9%
Baku < 1000 km
9%
Manama 213º
9%
Beirut 43º
9%
Manama 342º
9%
Caraca 72º
9%
Damasc 39º
9%
Hanoi 291º
9%
Luxemb 106º
9%
Juba 17º
9%
Kabul 290º
9%
Beirut 313º
9%
Baku 281º
9%
Luxemb 145º
9%
Panama 93º
9%
Apia 278º
9%
Porto- < 1000 km
9%
Pristi 195º
9%
Quito 87º
9%
Pristi 93º
9%
Sucre 72º
9%
Manama 307º
9%
Porto- 46º
9%
Port-o 71º
9%
Luxemb 116º
9%
Lome 23º
9%
Lome 85º
9%
Baku 197º
9%
Beirut 173º
9%
Caraca 90º
9%
Damasc 174º
9%
Panama 73º
9%
Juba < 1000 km
9%
Kabul 227º
9%
Kabul 285º
9%
Juba 346º
9%
Baku 225º
9%
Port-o 95º
9%
Port-o 64º
9%
Kabul 121º
9%
Caraca 86º
9%
Quito 62º
9%
Damasc 104º
9%
Hanoi 261º
9%
Quito 83º
9%
Juba 76º
9%
Sucre 50º
9%
Pristi < 1000 km
9%
Lome 81º
9%
Luxemb 112º
9%
Manama 98º
9%
Sucre 76º
9%
Panama 86º
9%
Port-o 86º
9%
Porto- 81º
9%
Beirut 104º
9%
Pristi 109º
9%
Apia 275º
9%
Porto- 22º
9%
Baku 117º
9%
Belgra 194º
8%
Port-a 95º
8%
Nicosi 169º
8%
Manila 266º
8%
Islama 285º
8%
Port-a 71º
8%
Asunci 65º
8%
Port-V 281º
8%
Islama 289º
8%
Manila 264º
8%
Islama 232º
8%
Asunci 45º
8%
Dili 281º
8%
Belgra < 1000 km
8%
Manila 282º
8%
Nicosi 53º
8%
Chisin 167º
8%
Islama 124º
8%
Manila 289º
8%
Port-V 297º
8%
Port-V 277º
8%
Yaren 289º
8%
Port-a 100º
8%
Port-a 89º
8%
Vaduz 180º
8%
Vilniu 194º
8%
Vaduz 102º
8%
Yaren 271º
8%
Nicosi 105º
8%
Port-a 76º
8%
Nicosi 215º
8%
Asunci 69º
8%
Belgra 156º
8%
Vilniu 197º
8%
Asunci 73º
8%
Vilniu 135º
8%
Vaduz 111º
8%
Asunci 54º
8%
Vilniu 166º
8%
Chisin 116º
8%
Dili 299º
8%
Yaren 274º
8%
Dili 276º
8%
Chisin < 1000 km
8%
Belgra 99º
8%
Vaduz 146º
8%
Chisin 202º
8%
Belgra 111º
8%
Yaren 286º
8%
Manila 292º
8%
Chisin 114º
8%
Vaduz < 1000 km
8%
Port-V 294º
8%
Dili 304º
8%
Yaren 290º
8%
Vilniu 122º
8%
Islama 243º
8%
Dili 314º
8%
Nicosi 314º
8%
Bratis 108º
6%
Nairob 70º
6%
Tripol 70º
6%
Djibou 2º
6%
Praia 95º
6%
Djibou 80º
6%
Colomb 318º
6%
Vallet 189º
6%
Asmara 85º
6%
Tripol 188º
6%
Tripol 25º
6%
Vallet 26º
6%
Dodoma 9º
6%
Sao To 74º
6%
Kuala 306º
6%
Saraje 152º
6%
Saraje 191º
6%
Sao To < 1000 km
6%
Managu 75º
6%
Praia 87º
6%
Praia 65º
6%
Asmara 10º
6%
Dodoma 344º
6%
Kuala 341º
6%
Kuala 275º
6%
Managu 91º
6%
Vallet 140º
6%
Vallet 76º
6%
Colomb 50º
6%
Djibou 329º
6%
Managu 272º
6%
Dodoma 11º
6%
Djibou < 1000 km
6%
Bratis < 1000 km
6%
Asmara < 1000 km
6%
Nairob 9º
6%
Dodoma 66º
6%
Colomb 306º
6%
Tripol 135º
6%
Bratis 154º
6%
Kuala 300º
6%
Saraje < 1000 km
6%
Bratis 113º
6%
Sao To 15º
6%
Nairob 10º
6%
Colomb 272º
6%
Managu 70º
6%
Sao To 77º
6%
Asmara 331º
6%
Nairob 280º
6%
Nairob 342º
6%
Managu 95º
6%
Saraje 110º
6%
Tripol 100º
6%
Kuala 270º
6%
Sao To 39º
6%
Saraje 96º
6%
Dodoma 290º
6%
Djibou 257º
6%
Colomb 267º
6%
Vallet 102º
6%
Praia 109º
6%
Praia 51º
6%
Bratis 189º
6%
Asmara 248º
6%
Luanda 29º
5%
Luanda 70º
5%
Monaco 141º
5%
Luanda 340º
5%
Male 277º
5%
Luanda 54º
5%
Ljublj 111º
5%
Ljublj 150º
5%
Skopje < 1000 km
5%
Male 269º
5%
Kathma 246º
5%
Ljublj < 1000 km
5%
Port L 349º
5%
Antana 50º
5%
Kathma 288º
5%
Ouagad 54º
5%
Male 54º
5%
Yereva 284º
5%
Monaco 178º
5%
Suva 295º
5%
Kathma 292º
5%
Yereva 114º
5%
Ouagad 94º
5%
Suva 293º
5%
Yamous 87º
5%
Skopje 90º
5%
Ouagad 30º
5%
Antana 357º
5%
Antana 338º
5%
Yereva < 1000 km
5%
Male 325º
5%
Yamous 52º
5%
Yamous 82º
5%
Yereva 189º
5%
Antana 300º
5%
Kathma 128º
5%
Monaco 94º
5%
Suva 281º
5%
Monaco 107º
5%
Skopje 155º
5%
Kathma 251º
5%
Port L 332º
5%
Port M 295º
5%
Port M 279º
5%
Port L 327º
5%
Port M 298º
5%
Ljublj 186º
5%
Suva 277º
5%
Port L 296º
5%
Yamous 30º
5%
Ouagad 85º
5%
Yamous 102º
5%
Ouagad 130º
5%
Monaco 83º
5%
Yereva 221º
5%
Male 310º
5%
Skopje 196º
5%
Ljublj 101º
5%
Skopje 109º
5%
Port M 275º
5%
Port M 300º
5%
Port L 43º
5%
Antana 342º
5%
Luanda 6º
5%
Castri 87º
4%
Teguci 71º
4%
George 61º
4%
Malabo 40º
4%
San Jo 273º
4%
Victor 348º
4%
Victor 280º
4%
Parama 59º
4%
Bandar 295º
4%
Ulaanb 242º
4%
Kinsha 321º
4%
Taipei 283º
4%
Kingstown 97º
4%
Kingston 99º
4%
Parama 88º
4%
Bandar 308º
4%
George 85º
4%
Niamey 97º
4%
Kingstown 87º
4%
Kingston 89º
4%
Muscat 232º
4%
Tirana 108º
4%
Mogadi 332º
4%
Muscat 327º
4%
Taipei 258º
4%
Parama 91º
4%
Castri 73º
4%
Bamako 85º
4%
Bamako 37º
4%
Parama 84º
4%
Conakr 40º
4%
Kharto 86º
4%
Dakar 46º
4%
Ulaanb 197º
4%
Santo 89º
4%
Santo 100º
4%
Bissau 85º
4%
Bandar 300º
4%
Tirana 152º
4%
Bamako 57º
4%
Santo 76º
4%
Conakr 84º
4%
Ulaanb 236º
4%
Conakr 104º
4%
Dakar 87º
4%
George 92º
4%
Victor 309º
4%
Tirana < 1000 km
4%
Singap 307º
4%
Freeto 102º
4%
Teguci 96º
4%
Teguci 92º
4%
Castri 66º
4%
Mogadi 359º
4%
Bissau 60º
4%
Singap 271º
4%
Freeto 38º
4%
Muscat 96º
4%
Dakar 112º
4%
Castri 98º
4%
Bissau 43º
4%
Freeto 83º
4%
Tirana 194º
4%
Santo 95º
4%
Kharto 243º
4%
Singap 276º
4%
Ulaanb 267º
4%
Maputo 351º
4%
Victor 58º
4%
Niamey 26º
4%
San Jo 90º
4%
Conakr 58º
4%
Mogadi 316º
4%
Muscat 247º
4%
Kingston 77º
4%
Singap 337º
4%
Malabo 79º
4%
Malabo 14º
4%
Niamey 86º
4%
George 88º
4%
Victor 327º
4%
Freeto 89º
4%
Taipei 284º
4%
Kinsha 73º
4%
Kharto 340º
4%
Bissau 93º
4%
30
4%
Lusaka 353º
4%
Santo 70º
4%
San Jo 68º
4%
Taipei 257º
4%
Mogadi 272º
4%
Muscat 304º
4%
Dakar 95º
4%
Conakr 90º
4%
Bandar 269º
4%
Castri 92º
4%
Kharto 22º
4%
Kinsha 5º
4%
Ulaanb 261º
4%
Maputo 53º
4%
Parama 68º
4%
Kingston 71º
4%
Lusaka 15º
4%
Maputo 322º
4%
Kingstown 72º
4%
Singap 300º
4%
San Jo 74º
4%
Dakar 63º
4%
Teguci 76º
4%
Bissau 108º
4%
Maputo 9º
4%
Bamako 94º
4%
San Jo 93º
4%
Lusaka 314º
4%
Niamey 52º
4%
Teguci 271º
4%
Bandar 273º
4%
Lusaka 22º
4%
Kinsha 30º
4%
Freeto 57º
4%
Kingstown 65º
4%
Niamey 145º
4%
Lusaka 62º
4%
George 69º
4%
Kharto < 1000 km
4%
Bamako 118º
4%
Tirana 88º
4%
Mogadi 70º
4%
Kingston 94º
4%
Kingstown 92º
4%
Kinsha 60º
4%
Malabo < 1000 km
4%
Saint J 68º
3%
Lilong 10º
3%
Yaound 10º
3%
Yaound 79º
3%
Maseru 355º
3%
Bangui 2º
3%
Librev 37º
3%
Bishke 266º
3%
Bishke 141º
3%
Bangui 78º
3%
Podgor < 1000 km
3%
Phnom 294º
3%
Bishke 236º
3%
Saint J 88º
3%
Saint J 100º
3%
Bishke 272º
3%
Funafu 292º
3%
Gaboro 14º
3%
San Sa 95º
3%
San Sa 272º
3%
Bangui 32º
3%
Belmop 98º
3%
Tarawa 289º
3%
Saint G 96º
3%
Belmop 73º
3%
Belmop 270º
3%
Belmop 77º
3%
Roseau 99º
3%
Bangui 266º
3%
Saint G 87º
3%
Maseru 12º
3%
Moroni 339º
3%
Roseau 93º
3%
Yaound 38º
3%
Lilong 12º
3%
Gaboro 20º
3%
Maseru 331º
3%
Tarawa 283º
3%
Nouakc 89º
3%
Nouakc 65º
3%
Librev 73º
3%
Yaound < 1000 km
3%
Saint J 75º
3%
Tashke 133º
3%
Lilong 61º
3%
Librev 77º
3%
Maseru 15º
3%
N'Djam 41º
3%
Saint G 65º
3%
Funafu 277º
3%
Saint G 72º
3%
N'Djam 97º
3%
Lilong 348º
3%
N'Djam 216º
3%
Moroni 58º
3%
Bangui 76º
3%
Nouakc 120º
3%
Roseau 67º
3%
Belmop 93º
3%
Librev 12º
3%
N'Djam 84º
3%
Bishke 222º
3%
Podgor 92º
3%
Phnom 299º
3%
Moroni 294º
3%
Maseru 53º
3%
Roseau 73º
3%
Moroni 347º
3%
Roseau 88º
3%
San Sa 76º
3%
Tashke 275º
3%
Tarawa 287º
3%
N'Djam 8º
3%
Phnom 314º
3%
Podgor 193º
3%
Tarawa 273º
3%
Tashke 219º
3%
Podgor 109º
3%
Funafu 289º
3%
Tashke 271º
3%
Gaboro 329º
3%
Funafu 274º
3%
Nouakc 48º
3%
Tashke 235º
3%
Tarawa 270º
3%
Nouakc 99º
3%
San Sa 92º
3%
Lilong 305º
3%
Podgor 152º
3%
Saint G 91º
3%
Funafu 290º
3%
Gaboro 57º
3%
Gaboro 355º
3%
Phnom 265º
3%
Librev < 1000 km
3%
Moroni 1º
3%
Saint J 94º
3%
Phnom 267º
3%
San Sa 71º
3%
Windho 21º
1%
Nay Py 296º
1%
Majuro 287º
1%
2
1%
Thimph 291º
1%
Tbilis < 1000 km
1%
Monrov 54º
1%
Meleke 293º
1%
Mbaban 10º
1%
Paliki 288º
1%
Nassau 80º
1%
Windho 2º
1%
Banjul 45º
1%
Majuro 268º
1%
Dhaka 255º
1%
Dushan 237º
1%
Harare 314º
1%
Honiar 275º
1%
Kampal 278º
1%
Kigali 285º
1%
Nay Py 291º
1%
Nassau 76º
1%
Mbaban 324º
1%
Brazza 320º
1%
Meleke 268º
1%
Monrov 97º
1%
Nassau 104º
1%
Monrov 35º
1%
Paliki 268º
1%
Meleke 290º
1%
Mbaban 352º
1%
Tbilis 220º
1%
Paliki 287º
1%
Banjul 111º
1%
Windho 342º
1%
Kampal 72º
1%
Banjul 86º
1%
Brazza 73º
1%
Thimph 287º
1%
Tbilis 279º
1%
Dhaka < 1000 km
1%
Dushan 128º
1%
Harare 59º
1%
Honiar 294º
1%
Kigali 71º
1%
Windho 61º
1%
Majuro 279º
1%
Mbaban 53º
1%
Meleke 288º
1%
Monrov 82º
1%
Nassau 91º
1%
Nay Py < 1000 km
1%
Paliki 282º
1%
Tbilis 116º
1%
Thimph 142º
1%
Thimph 252º
1%
Nay Py 259º
1%
Majuro 285º
1%
Dhaka 290º
1%
Monrov 86º
1%
Nassau 98º
1%
Harare 351º
1%
Paliki 271º
1%
Dushan 279º
1%
Tbilis 189º
1%
Thimph 249º
1%
Windho 33º
1%
Meleke 270º
1%
Banjul 62º
1%
Brazza 30º
1%
Brazza 5º
1%
Dhaka 295º
1%
Harare 12º
1%
Honiar 295º
1%
Kampal 15º
1%
Kigali 17º
1%
Honiar 293º
1%
300
1%
Mbaban 11º
1%
Honiar 278º
1%
Majuro 270º
1%
Brazza 60º
1%
Kigali 349º
1%
Dhaka 253º
1%
Dushan 222º
1%
Harare 15º
1%
Banjul 94º
1%
Kampal 35º
1%
Kampal 346º
1%
Kigali 38º
1%
Ashgab 211º
0%
Basset 89º
0%
200 000
0%
Vienti 295º
0%
40 000
0%
Ashgab 119º
0%
Bridge 87º
0%
Basset 94º
0%
Bujumb 70º
0%
Vienti 291º
0%
Bridge 92º
0%
Bujumb 17º
0%
Bujumb 37º
0%
Basset 75º
0%
Bridge 65º
0%
Bridge 72º
0%
Nuku'a 278º
0%
Bujumb 350º
0%
Basset 68º
0%
Ashgab 289º
0%
Ashgab 283º
0%
Nuku'a 295º
0%
Vienti < 1000 km
0%
Vienti 261º
0%
Nuku'a 281º
0%
Basset 100º
0%
Bridge 97º
0%
Bujumb 289º
0%
Nuku'a 293º
0%
Ashgab 233º
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz