Statystyki dla Pojęcia #1 FILOZOFIA

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 207 razy
    (206 od ostatniego zresetowania)
  • Średni wynik to 7 z 32

Statystyki odpowiedzi

HintOdpowiedź% Poprawnych
Teoria głosząca, że jedynym źródłem poznania jest wiedza związana z doświadczeniemEmpiryzm
64%
Zespół poglądów, w których dominującą rolę przypisuje się rozumowi lub informacjom uzyskanym drogą rozumowego poznania.Racjonalizm
59%
Doktryna, która jako nadrzędny cel człowieka stawia dążenie do przyjemności, w której odnajdzie on szczęście.Hedonizm
52%
Typ umysłowości, który na pierwszym miejscu stawia akcentowanie roli człowieka na świecie i świecką stronę jego poczynań.Humanizm
42%
Wiara w nadejście zbawiciela/przypisywanie jednostce roli zbawiciela/charakterystyczny nurt w polskim romantyzmieMesjanizm
40%
"Szczęście jest największym dobrem ludzkiego życia, a cel egzystencji sprowadza się do wyjaśnienia, na czym owo szczęście polega i jak je uzyskać"Epikureizm
36%
Dziedzina filozofii, zajmująca się problemami sztuki, piękna.Estetyka
33%
Stanowisko, uznające w danej dziedzinie wyższość jednostki nad zbiorowością.Indywidualizm
32%
Teoria, mówiąca że to materia była dominantem w tworzeniu świata i sposobie w jaki trwa.Materializm
31%
W najszerszym ujęciu jest nauką badającą sądy, do których można zastosować kryterium prawda/fałszLogika
30%
Refleksja, zmierzająca do określenia i uzasadnienia norm postępowania i właściwych dla nich zasad.Etyka
28%
W średniowieczu termin ten odnosił się do działu filozofii, wykraczającej poza rzeczywistość empiryczną, aby poznać Boga.Metafizyka
25%
Dziedzina filozofii, której zainteresowanie obraca się wokół indywidualnego istnienia ludzkiego.Egzystencjalizm
22%
Doktryna, głosząca że przebieg zdarzeń jest wyznaczony relacjami przyczynowo-skutkowymi.Determinizm
20%
Pogląd, wedle którego świat dostępny ludzkim zmysłom nie jest całością rzeczywistości. Istnieją bowiem byty niematerialne, które są wieczne i niezmienne.Idealizm
19%
Najwyższa forma organizacji społeczeństwa.Państwo
19%
Kierunek, wedle którego sama rzeczywistość ma charakter względny, podlegający zmianom w zależności od punktu widzenia lub odniesienia.Relatywizm
19%
W znaczeniu ogólnym zajmowanie się zjawiskami.Fenomenologia
17%
Stanowisko, które głosi, że istnieją wyłącznie przedmioty, rzeczy, zjawiske należące do przyrody.Naturalizm
16%
Sztuka dyskutowania; w najbardziej ogólnym sensie jest metodą dochodzenia do prawdy.Dialektyka
13%
Stanowisko, według którego istnieje nadnaturalna rzeczywistość, która można poznać na drodze pozarozumowej i pozazmysłowej intuicji.Mistycyzm
13%
Kierunek, który za kryterium prawdy przyjmuje użyteczność, skuteczność albo praktyczność.Pragmatyzm
13%
Stanowisko, głoszące o niemożliwości wiarygodnego poznania oraz nierozstrzygalności kwestii pewności i wiarygodności dojścia do tego poznania.Sceptycyzm
12%
Założeniem tego nurtu filozoficznego jest wyjaśnienie struktury świadomości i ukształtowanie człowieka wskutek dotarcia do podświadomych mechanizmów, determinującyh jego czyny.Psychoanaliza
10%
Stanowisko, charakteryzujące się bezkrytycznym przekonaniem o bezbłędności określonych prawd.Dogmatyzm
9%
Kierunek, gdzie wszystkie prawa i teorie oparte są na umowie, konwencji która ułatwia opis świata, myślenie o nim czy porozumiewanie się w tym względzie naukowców.Konwencjonalizm
7%
Rozumowanie, teza lub wywód, pozostające w sprzeczności z prawdopodobieństwem, lub powszechnie przyjętymi opiniami.Paradoks
6%
Termin, mówiący, że religia ma ukryte sensy i treści, które są możliwe do odczytania tylko dla wtajemniczonych.Gnoza
5%
Znamienne dla tego poglądu jest przyjmowanie sądów wydawanych niezależnie od otoczenia, opartych na dedukcji. Rozum uznawany jest za podstawowe kryterium rzetelnej wiedzy.Aprioryzm
4%
Forma zmienności bytów fizycznych i psychicznych, która sprzężona jest z ruchem i trwaniem w świecie.Czas
2%
Ogół zjawisk świadomości jednostkowego podmiotu, byt który jest podmiotem doświadczenia.Jaźń
2%
Coś trwale istniejącego pod powłoką zmienności zewnętrznych; jest jednym z podstawowych zagadnień metafizyki.Substancja
0%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu od ostatniego zresetowania