thumbnail

Najważniejsze paremie prawnicze (tłumaczenie na łacinę)

Paremie z zakresu prawa należy przetłumaczyć poprawnie z języka polskiego na łacinę.
Quiz wykonany przez AS333
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 2 stycznia, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany28 października, 2022
Razy rozwiązany49
Średni wynik5,0%
Zgłoś quizZgłoś
20:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 100 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Hint
Answer
Apelacja znosi wyrok
Appellatione extinguitur iudicatum
Bezprawie nie usprawiedliwia bezprawia
Iniuria non excusat iniuriam
Chcącemu nie dzieje się krzywda
Volenti non fit iniuria
Chory umysłowo nie ma woli, nie jest zdolny do wyrażenia woli
Furiosi voluntas nulla est
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym, kto zaprzecza
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
Czas rządzi czynnością prawną
Tempus regit actum
Czynność pozorna jest nieważna
Actus simulatus nullius est momenti
Czynność przedstawiciela jest czynnością strony
Factum executoris factum partis
Daj mi okoliczności faktyczne, a ja wskażę Ci prawo
Da mihi factum, dabo tibi ius
Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie
Acta publica probant se ipsa
Działający pod wpływem błędu nie wyraża woli
Errantis nulla voluntas est
Dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw i obowiązków zmarłego
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
Executio iuris non habet iniuriam
Ile urodzeń, tyle stopni
Quot generationes, tot gradus
Im większa wina, tym surowsza kara
Graviore culpa gravior poena
Jasne wyrażenie nie podlega interpretacji
Clara non sunt interpretanda
Jeden świadek, żaden świadek
Testis unus, testis nullus
Kara za czyn musi być określona w ustawie
Nulla poena sine lege
Kary spadkobierca nie dziedziczy
In poenam heres non succedit
Kto milczy, zdaje się zgadzać
Qui tacet consentire videtur
Kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego
Qui iure suo utitur, neminem laedit
Kto sam podlega kurateli nie może jej sprawować nad inną osobą
Qui curat, non curatur
Kto w testamencie jest dziedzicem, nie może w tym samym testamencie występować jako świadek
Qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest
Kto zostaje dziedzicem raz, pozostaje nim na zawsze
Semel heres, semper heres
Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, kogo wskazuje małżeństwo
Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant
Na powodzie spoczywa ciężar dowodu
Actori incumbit probatio
Najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
Summum ius summa iniuria
Nakazy prawa są następujące: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu co mu się należy
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere
Nie dwa razy za to samo
Ne bis in idem
Nie ma kary bez winy
Nulla poena sine culpa
Nie ma przestępstwa bez kary
Nullum crimen sine poena
Nie ma przestępstwa bez ustawy
Nullum crimen sine lege
Nie można mieć służebności na własnej rzeczy
Nulli res sua servit
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
Male nostro iure uti non debemus
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
Bis de eadem re agere non licet
Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
Non omne quod licet, honestum est
Niech będzie wysłuchana i druga strona
Audiatur et altera pars
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
Nikogo nie będziemy więzili, chyba, że skazanego prawomocnym wyrokiem
Neminem captivabimus nisi iure victum
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Nemo iudex in sua causa
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż ma
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
Nikt nie ponosi kary za myślenie
Cogitationis poenam nemo patitur
O zawarciu małżeństwa decydują zgodne oświadczenia woli
Consensus facit nuptias
Oszustwem jest ukrywać oszustwo
Fraus est fraudem celare
Pierwszy w czasie lepszy prawem
Prior tempore potior iure
Podlega się prawu miejsca dokonania przestępstwa
Debet quis iuri subiacere, ubi deliquit
Posiadanie nabywamy przez fizyczne objęcie rzeczy i zamiar zatrzymania jej dla siebie
Possessionem adquirimus et animo et corpore
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu wierzytelności
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
Powinno się oddzielać posiadanie od własności
Separata esse debet possessio a prioprietate
Powinowatymi są krewni męża i żony
Affines sunt viri et uxoris cognati
Powód idzie za pozwanym
Actor sequitur forum rei
Powstrzymanie się od działania jest także działaniem
Et non facere, facere est
Prawem publicznym jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego; prywatnym, które ma na względzie dobro jednostek
Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem
Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne
Ius est ars boni et aequi
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych rozszczeń przed sądem
Agere non valenti non currit praescriptio
Przestępstwa wygasają wskutek śmierci sprawcy
Crimina morte extinguuntur
Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
Przyrost przypada rzeczy głównej
Accessio cedit principali
Przysposobienie naśladuje naturę
Adoptio naturam imitatur
Przyznanie się do winy jest królową dowodów
Confessio est regina probationum
Rzecz indywidualnie oznaczona ginie na szkodę wierzyciela
Species perit ei cui debetur
Rzecz niczyja przypada temu, kto pierwszy ją zawłaszczył
Res nullius cedit primo occupanti
Sąd zna prawo
Iura novit curia
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść zasądzonego
Reformationis in peius iudici appellato non licet
Siłę wolno odeprzeć siłą
Vim vi repellere licet
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Surowe prawo, ale prawo
Dura lex, sed lex
Tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest wprowadzać rozróżnienie
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere
Ten może uchylić ustawę, kto może ją uchwalić
Eius est tollere legem, cuius est condere
Termin wzywa za człowieka
Dies interpellat pro homine
To co jest od początku nieważne, jest zawsze nieważne
Ab initio nullum semper nullum
To co oczywiste nie wymaga dowodu
Manifestum non eget probatione
To co znajduje się na gruncie, przypada gruntowi
Superficies solo cedit
Trzech tworzy związek
Tres faciunt collegium
Uchylenie ustawy uchylającej ustawy nie przywraca obowiązywalności uchylonej ustawy
Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata
Umów należy dotrzymywać
Pacta sunt servanda
Ustawa nie działa wstecz
Lex retro non agit
Ustawa nie obowiązuje, jeżeli nie została ogłoszona
Lex non obligat, nisi promulgata
Ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
Lex prospicit, non respicit
Ustawa powinna być zwięzła
Legem brevem esse oportet
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
Lex posterior derogat legi priori
Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
Lex specialis derogat legi generali
Ustawa wyższego rzędu uchyla ustawę niższego rzędu
Lex superior derogat legi inferiori
Ustawą jest to, co lud nakazuje i ustanawia
Lex est, quod populus iubet atque constituit
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
Leges ab omnibus intellegi debent
Uważa się, że gatunek nie ginie
Genus perire non censetur
W razie wątpliwości na korzyść pozwanego
In dubio pro reo
W takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
W testamencie należy badać zamiar spadkodawcy
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
Wola spadkobiercy może być zmieniona aż do śmierci
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć
Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest
Wszystko podlega interpretacji
Omnia sunt interpretanda
Wyrok tworzy prawo pomiędzy stronami
Sententia facit ius inter partes
Zasiedzenie jest nabyciem własności na skutek ciągłego posiadania przez oznaczony prawem czas
Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie istnieje
Impossibilium nulla obligatio est
Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia pewnej rzeczy według praw naszego państwa
Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko
Mora trahit periculum
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy