thumbnail

Najważniejsze paremie prawnicze (tłumaczenie na polski)

Paremie z zakresu prawa należy przetłumaczyć poprawnie z łaciny na język polski.
Quiz wykonany przez AS333
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 2 stycznia, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany28 października, 2022
Razy rozwiązany3
Średni wynik1,0%
Zgłoś quizZgłoś
20:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 100 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
 
Answer
Ab initio nullum semper nullum
To co jest od początku nieważne, jest zawsze nieważne
Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata
Uchylenie ustawy uchylającej ustawy nie przywraca obowiązywalności uchylonej ustawy
Accessio cedit principali
Przyrost przypada rzeczy głównej
Acta publica probant se ipsa
Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie
Actor sequitur forum rei
Powód idzie za pozwanym
Actori incumbit probatio
Na powodzie spoczywa ciężar dowodu
Actus simulatus nullius est momenti
Czynność pozorna jest nieważna
Adoptio naturam imitatur
Przysposobienie naśladuje naturę
Affines sunt viri et uxoris cognati
Powinowatymi są krewni męża i żony
Agere non valenti non currit praescriptio
Przedawnienie nie biegnie względem tego, kto jest niezdolny do dochodzenia swych rozszczeń przed sądem
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem
Wola spadkobiercy może być zmieniona aż do śmierci
Appellatione extinguitur iudicatum
Apelacja znosi wyrok
Audiatur et altera pars
Niech będzie wysłuchana i druga strona
Bis de eadem re agere non licet
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
Clara non sunt interpretanda
Jasne wyrażenie nie podlega interpretacji
Cogitationis poenam nemo patitur
Nikt nie ponosi kary za myślenie
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu wierzytelności
Confessio est regina probationum
Przyznanie się do winy jest królową dowodów
Consensus facit nuptias
O zawarciu małżeństwa decydują zgodne oświadczenia woli
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe
Crimina morte extinguuntur
Przestępstwa wygasają wskutek śmierci sprawcy
Da mihi factum, dabo tibi ius
Daj mi okoliczności faktyczne, a ja wskażę Ci prawo
Debet quis iuri subiacere, ubi deliquit
Podlega się prawu miejsca dokonania przestępstwa
Dies interpellat pro homine
Termin wzywa za człowieka
Dura lex, sed lex
Surowe prawo, ale prawo
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym, kto zaprzecza
Eius est tollere legem, cuius est condere
Ten może uchylić ustawę, kto może ją uchwalić
Errantis nulla voluntas est
Działający pod wpływem błędu nie wyraża woli
Et non facere, facere est
Powstrzymanie się od działania jest także działaniem
Executio iuris non habet iniuriam
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
Factum executoris factum partis
Czynność przedstawiciela jest czynnością strony
Fraus est fraudem celare
Oszustwem jest ukrywać oszustwo
Furiosi voluntas nulla est
Chory umysłowo nie ma woli, nie jest zdolny do wyrażenia woli
Genus perire non censetur
Uważa się, że gatunek nie ginie
Graviore culpa gravior poena
Im większa wina, tym surowsza kara
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
Dziedziczenie jest wejściem w ogół praw i obowiązków zmarłego
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
Impossibilium nulla obligatio est
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie istnieje
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
Przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa
In dubio pro reo
W razie wątpliwości na korzyść pozwanego
In poenam heres non succedit
Kary spadkobierca nie dziedziczy
In testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
W testamencie należy badać zamiar spadkodawcy
Iniuria non excusat iniuriam
Bezprawie nie usprawiedliwia bezprawia
Iura novit curia
Sąd zna prawo
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere
Nakazy prawa są następujące: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu co mu się należy
Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere
Tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest wprowadzać rozróżnienie
Legem brevem esse oportet
Ustawa powinna być zwięzła
Leges ab omnibus intellegi debent
Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
Lex est, quod populus iubet atque constituit
Ustawą jest to, co lud nakazuje i ustanawia
Lex non obligat, nisi promulgata
Ustawa nie obowiązuje, jeżeli nie została ogłoszona
Lex posterior derogat legi priori
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
Lex prospicit, non respicit
Ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
Lex retro non agit
Ustawa nie działa wstecz
Lex specialis derogat legi generali
Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
Lex superior derogat legi inferiori
Ustawa wyższego rzędu uchyla ustawę niższego rzędu
Male nostro iure uti non debemus
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
Manifestum non eget probatione
To co oczywiste nie wymaga dowodu
Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant
Matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, kogo wskazuje małżeństwo
Mora trahit periculum
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
Dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści
Ne bis in idem
Nie dwa razy za to samo
Neminem captivabimus nisi iure victum
Nikogo nie będziemy więzili, chyba, że skazanego prawomocnym wyrokiem
Nemo iudex in sua causa
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż ma
Non omne quod licet, honestum est
Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
Nulla poena sine culpa
Nie ma kary bez winy
Nulla poena sine lege
Kara za czyn musi być określona w ustawie
Nulli res sua servit
Nie można mieć służebności na własnej rzeczy
Nullum crimen sine lege
Nie ma przestępstwa bez ustawy
Nullum crimen sine poena
Nie ma przestępstwa bez kary
Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura
Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia pewnej rzeczy według praw naszego państwa
Omnia sunt interpretanda
Wszystko podlega interpretacji
Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć
Pacta sunt servanda
Umów należy dotrzymywać
Possessionem adquirimus et animo et corpore
Posiadanie nabywamy przez fizyczne objęcie rzeczy i zamiar zatrzymania jej dla siebie
Prior tempore potior iure
Pierwszy w czasie lepszy prawem
Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem
Prawem publicznym jest to, które ma na względzie dobro państwa rzymskiego; prywatnym, które ma na względzie dobro jednostek
Qui curat, non curatur
Kto sam podlega kurateli nie może jej sprawować nad inną osobą
Qui iure suo utitur, neminem laedit
Kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego
Qui tacet consentire videtur
Kto milczy, zdaje się zgadzać
Qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest
Kto w testamencie jest dziedzicem, nie może w tym samym testamencie występować jako świadek
Quot generationes, tot gradus
Ile urodzeń, tyle stopni
Reformationis in peius iudici appellato non licet
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść zasądzonego
Res nullius cedit primo occupanti
Rzecz niczyja przypada temu, kto pierwszy ją zawłaszczył
Semel heres, semper heres
Kto zostaje dziedzicem raz, pozostaje nim na zawsze
Sententia facit ius inter partes
Wyrok tworzy prawo pomiędzy stronami
Separata esse debet possessio a prioprietate
Powinno się oddzielać posiadanie od własności
Species perit ei cui debetur
Rzecz indywidualnie oznaczona ginie na szkodę wierzyciela
Summum ius summa iniuria
Najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
Superficies solo cedit
To co znajduje się na gruncie, przypada gruntowi
Tempus regit actum
Czas rządzi czynnością prawną
Testis unus, testis nullus
Jeden świadek, żaden świadek
Tres faciunt collegium
Trzech tworzy związek
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
W takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne
Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti
Zasiedzenie jest nabyciem własności na skutek ciągłego posiadania przez oznaczony prawem czas
Vim vi repellere licet
Siłę wolno odeprzeć siłą
Volenti non fit iniuria
Chcącemu nie dzieje się krzywda
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy