thumbnail

ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని గ్రామాలు

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో, ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని గ్రామాలు మీకు తెలుసా?
Quiz by mandalampicchi
Rate:
Last updated: May 7, 2024
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 7, 2024
Times taken1
Average score0.7%
Report this quizReport
25:00
ఇక్కడ వ్రాయండి
0
 / 303 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
ఆదాయ గ్రామాలు
వల్లయిబీరు
మొక్కపుట్టు
సంగద
దొరగుద
అసురద
పనస
చినసింధిపుత్తు
గత్టూరూమండ
పెదసింధిపుత్తు
దొమలిపుత్తు
దనబందు
తర్లగుద
వలజంగి
పుచ్చెలి
కొదపుట్టు
వనుగుమ్మ
తలబిరద
దదిపుత్తు
అల్లంగిపద
మెహ్బ
కుంబ్రి పద
దబుగుద
మర్రిపుత్తు
కిర్రంబొ
మత్తిగుద
సెబుగుద
కెందుపుత్తు
మొక్కపుట్టు
లబ్బురు
అరబీరు
కులబీరు
బుద్దపనస
రంగబయలు
దిమిసమిల్లి
చంపపుత్తు
జలరిపొదరు
గుమ్మ
పదలపుత్తు
మల్లిపొదరు
దెంగం
గొబ్బురుపాడు
మత్తంపుత్తు
అలబీరు
లబదపుత్తు
మకవరం
బీదుచంప
జప్పరు
బొంద్రుగుద
జొలపుత్తు
కమ్మరిగుంట
వంద్రంగుల
కదంజొల
జదిగుద
బలియగుద
లంగ్బపొదరు
జబద
దుముదుగుద
కర్లపొదరు
అర్లోయిపుత్తు
కొదపుత్తు
సంగంవలస
ఆదాయ గ్రామాలు
మొంజుగుద
బిర్రిగూడ
సుత్తిగుద
అత్తికలు
సొలగంపుత్తు
బరద
కమ్మరిగుద
సగ్గులు
కరబయలు
అదర్లది
కుంతుద
తొతగొందిపుత్తు
పొలిపుత్తు
కొదంపుత్తు
సిరగంపుత్తు
కుయిలొంగి
మొంజపుత్తు
కదుతుల
భిమిది
గొల్లిపుత్తు
కొసంపుత్తు
హంసబండ
రవిలబెద
లక్ష్మిపురం
దబుగూడ
గద్దిబండ
మెత్తగుద
పులిజలమ
చుత్తుగొంది
సిరగంపుత్తు
గర్రం
సొజ్జవాడ
కుసుమపుత్తు
రంగినిగుద
బుంగపుత్తు
బొర్రమామిడి
కొండగబులు
వురికిగుమ్మి
మల్లిముండ
బురుసింధిపుత్తు
అంతబొంగు
సరియపుత్తు
లుక్కురు
తిక్కరపద
పనసపుత్తు
దులిపుత్తు
కూరైపుత్తు
చిల్లిపుత్తు
సంకిదిగొంది
జంగంసరియ
సుజనకోటపేట
మినుములపుత్తు
ముక్కిపుత్తు
అదలపుత్తు
కించైపుత్తు
జదిపుత్తు
రములు
తెనెలమామిడి
గుమ్మసిరగంపుత్తు
ఇల్లొయిపొలం
ధరపల్లి
ఆదాయ గ్రామాలు
చింతమ్మింగుల
యెదుకొండలబంద
కదీంబీరు
సంతవీధి
బర్లద
అంట్లవాడ
బంగురుపల్లి
మలుగురై
గజ్జలబండ
బలద
తంకపుత్తు
కులబీరు
అమలగుద
పెదతమ్మినగుల
అంబపద
దుముకులది
సింధిపుత్తు
జర్జుల
కొత్తూరు
పెద్దపుత్తు
దొనిపుత్తు
బపనపుత్తు
దెగలపుత్తు
ముంచింగిపుత్తు
పొటూరుఆజుపుత్తు
ఒంతిపుత్తు
కంగుపుత్తు
గిద్దులపుత్తు
గొద్దిపుత్తు
సుజనకోట
నర్సిపుత్తు
బొదిపుత్తు
బీత
తలబుతొత
గొద్దిపుట్టు
గలగండ
చెకుచింత
గొదుగులపుత్తు
గుదమలిపుత్తు
మర్రిపుత్తు
తొంతపుత్తు
మల్లుదుపుత్తు
కుమ్మరిపుట్టు
బొద్దపాడు
చీదిపుత్తు
మంగలిపుత్తు
మంచమ్రై
దసరిపుత్తు
మొందిగుమ్మ
బొదిలిగుద
బురదగుంట
మచ్చయపురం
కిలుమంగి
గదెలపుత్తు
చినసరియపల్లి
గర్రివాడ
చీపురుగొంది
కొత్తపుత్తు
వద్దిపుత్తు
కొంద్రంగివలస
గున్నచెలమ
ఆదాయ గ్రామాలు
బబుసల
బొక్కెరపుత్తు
భల్లుగూడ
మెరకచింత
బొద్దపుట్టు
మొక్కపుట్టు
కరిమికిపుత్తు
తుములపనస
వంద్లంపుత్తు
బొద్దగొంది
చెరువు వీధి
కంగు వీధి
మందిభ
సైలంపుత్తు
కొండపద
పరతపుత్తు
సెల్లుం
సరధి
పెద గూడ
దొరగూడ
పనస
గట్టుమలద
జర్రిపద
గదెల బురుగు
నిత్త పుత్తు
యెనుగురై
కిమ్మలమామిడి
సున్నపు కోట
గొర్రెలమెత్త
నందిమెత్త
దొల్లిపుత్తు
జర్రిపద
గెదెలబండ
బొరగం
గున్నలమామిడి
కిముదుపుత్తు
ముక్కిపుత్తు
కెందుగుద
ములపుత్తు
తమరపల్లి
బొనంగిపుత్తు
సిరగంపుత్తు
వుప్పచెరువు
కంతవరం
పిత్తగెద్ద
తుదుమురై
కొమ్మలకొండ
సుర్తనిపుత్తు
సంతవీధి
దొరగూడ
బూసిపుత్తు
పిట్టగ్రుడ్లు
కమ్మరిగొయ్యి
సగినిపుత్తు
పూలబండ
మద్దులబండ
బురుగుమెత్త
తదిపుత్తు
సిర్లిమెత్త
కుమద
ఆదాయ గ్రామాలు
దిగకుమద
బుర్రంగుల
వెత్చంగి
తంగుల
గిద్దలమామిడి
సరసంగి
రకసిరై
దసరిపుత్తు
పదలపుత్తు
చిప్పపుత్తు
లుంగపుత్తు
కే.కొత్తూరు
కొత్తలబయలు
వనభసింగి
కిలగద
రైపల్లి
మలకరిపుత్తు
తరిగెద
వనుగుపుత్తు
బొండపుత్తు
చినముక్కిపుత్తు
రతులపుత్తు
మురుగు చెరువు
గిద్దల పుత్తు
కుంబి గుద
జంగం పుత్తు
వెత్చంగి పుత్తు
బకుబెద
పెతుమలిపుత్తు
మురలిపుత్తు
మజ్జిగుద
కుమ్మరిపుట్టు
పెద్దపుత్తు
చెరువు పకల
రంగిని కొండ
కించై పుత్తు
కించొల్ద
తుంగి కోట
సొలగం పుత్తు
సరభ పుత్తు
గన్నెలపుత్తు
సరియపల్లి
మలగుమ్మి
బంగరుమెత్త
కుమ్మరిపుట్టు
బంగరు పుత్తు
బదిపుత్తు
తుస్సపల్లి
వద్లంపుత్తు
కుజభంగి
తద్దపల్లి
పెదపాడు
దీంబుగుద
పొదపుత్తు
తలింబ
గన్నెద
దరెలి
రంగిలిసింగి
పెద్దపెతు
దొకిరిపుత్తు
Comments
No comments yet