Statistics for North Macedonia First Level Subdivisions

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 49 times
    (45 since last reset)
  • The average score is 35 of 80

Answer Stats

Opštini% Correct
Tetovo
80%
Štip
80%
Ohrid
80%
Kumanovo
73%
Centar
73%
Veles
73%
Bitola
73%
Strumica
73%
Struga
73%
Debar
73%
Prilep
67%
Aerodrom
67%
Centar Župa
60%
Aračinovo
60%
Saraj
60%
Kavadarci
53%
Gostivar
53%
Makedonska Kamenica
53%
Makedonski Brod
53%
Novo Selo
53%
Čair
53%
Butel
53%
Probištip
53%
Resen
53%
Berovo
53%
Kičevo
53%
Negotino
47%
Vinica
47%
Kriva Palanka
47%
Kratovo
47%
Kočani
47%
Mogila
47%
Karpoš
47%
Debarca
47%
Gevgelija
47%
Delčevo
47%
Staro Nagoričane
40%
Ilinden
40%
Rosoman
40%
Karbinci
40%
Valandovo
40%
Lipkovo
40%
Sopište
40%
Pehčevo
40%
Dojran
40%
Vevčani
40%
Studeničani
40%
Gazi Baba
40%
Želino
33%
Bosilovo
33%
Rankovce
33%
Sveti Nikole
33%
Bogdanci
33%
Vasilevo
33%
Čaška
33%
Šuto Orizari
33%
Zrnovci
33%
Kisela Voda
33%
Demir Kapija
33%
Petrovec
33%
Dolneni
33%
Češinovo-Obleševo
33%
Gradsko
33%
Lozovo
27%
Zelenikovo
27%
Vrapčište
27%
Čučer-Sandevo
27%
Krivogaštani
27%
Kruševo
27%
Radoviš
27%
Tearce
27%
Demir Hisar
27%
Bogovinje
27%
Brvenica
27%
Plasnica
27%
Mavrovo and Rostuša
20%
Jegunovce
20%
Novaci
20%
Konče
20%
Gjorče Petrov
20%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset