Statistics for North Macedonia First Level Subdivisions

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 46 times
    (42 since last reset)
  • The average score is 34 of 80

Answer Stats

Opštini% Correct
Tetovo
75%
Struga
75%
Štip
75%
Ohrid
75%
Debar
75%
Aerodrom
67%
Centar
67%
Veles
67%
Strumica
67%
Kumanovo
67%
Bitola
67%
Saraj
58%
Centar Župa
58%
Resen
58%
Aračinovo
58%
Makedonski Brod
58%
Prilep
58%
Gevgelija
50%
Probištip
50%
Ilinden
50%
Gostivar
50%
Lipkovo
50%
Gazi Baba
50%
Berovo
50%
Čair
50%
Kavadarci
50%
Kičevo
50%
Butel
50%
Novo Selo
50%
Makedonska Kamenica
50%
Čaška
42%
Mogila
42%
Negotino
42%
Valandovo
42%
Kriva Palanka
42%
Rosoman
42%
Kratovo
42%
Kočani
42%
Vevčani
42%
Vinica
42%
Dojran
42%
Delčevo
42%
Debarca
42%
Želino
42%
Tearce
33%
Sopište
33%
Staro Nagoričane
33%
Bosilovo
33%
Bogovinje
33%
Bogdanci
33%
Plasnica
33%
Krivogaštani
33%
Pehčevo
33%
Brvenica
33%
Lozovo
33%
Vasilevo
33%
Šuto Orizari
33%
Kisela Voda
33%
Karpoš
33%
Karbinci
33%
Gradsko
33%
Dolneni
33%
Vrapčište
33%
Demir Hisar
33%
Zelenikovo
33%
Studeničani
33%
Sveti Nikole
25%
Mavrovo and Rostuša
25%
Rankovce
25%
Radoviš
25%
Petrovec
25%
Novaci
25%
Kruševo
25%
Konče
25%
Jegunovce
25%
Gjorče Petrov
25%
Demir Kapija
25%
Čučer-Sandevo
25%
Češinovo-Obleševo
25%
Zrnovci
25%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset